• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Artistic Research in Situ

Artistic Research in Situ; het ENCI-gebied als basis voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten. Studiejaar 2022 – 2023, periode 3 (begin februari – medio april, 10 weken)
Abstract en doel
Artistic Research in Situ (ARiS) is een interdisciplinaire keuze- of opleidingsmodule voor studenten kunstenbreed en ook andere disciplines vanuit het HBO. Doel is enerzijds het ontwikkelen van artistieke onderzoeksmethoden en -vaardigheden voor studenten die niet of nauwelijks hiermee in aanraking zijn geweest (verbredend), en anderzijds het verdiepen van artistiek onderzoek op locatie, voor studenten die dit verder in hun artistieke praktijk willen ontwikkelen en implementeren (verdiepend). In deze opleidingsoverstijgende onderzoeksmodule staat de verbinding met de omgeving in situ centraal en in het bijzonder met het complex gelaagde ENCI-gebied. De bedoeling van deze module is om het gebied bottom-up vanuit haar initiële kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor worden wandel- en zintuigelijke methoden ingezet om dit complex gelaagde landschap vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, het gebied (opnieuw) in kaart te brengen, vragen te formuleren en het gebied te activeren in het transformatieproces naar de toekomst. Deze transformaties bestrijken de volgende gebieden:
1. Ontwikkeling en Onderzoek,
2. Industrie en Mens,
3. Natuur en Ecologie.
Daarbij wordt met partijen samengewerkt, die zowel eerder onderzoek in het gebied hebben gepleegd, als bijzondere artistieke en/of etnografische methoden hebben ontwikkeld om dit soort gebieden en onderwerpen te onderzoeken. Dit met de bedoeling dat studenten kennis nemen van en leren over het complexe gelaagde ENCI-gebied, verschillende onderzoeksvaardigheden krijgen geleerd, hun eigen onderzoeksvragen kunnen formuleren en belangrijkste: van meet af aan hun eigen onderzoekstraject ontwikkelen (relevant voor hun eigen vakgebied) binnen de genoemde aangereikte onderzoekskaders. Belangrijk is dat de studenten een collaboratieve houding hebben binnen hun onderzoek en de bereidheid tonen om hun onderzoeksresultaten te delen. De uiteinde- lijke resultaten van onderzoek en werk worden aan het einde van de pilot gepresenteerd in woord en beeld, en getoond via een onderzoekslogboek en website.
Inhoud
De keuze- of opleidingsmodule Artistic Research in Situ (ARiS) is interdisciplinair, en zowel verbredend als verdiepend. Verbredend in de zin dat deze openstaat voor studenten die artistiek onderzoek willen ontwikkelen als methode voor hun eigen praktijk, en verdiepend voor die studenten die reeds in aanraking zijn geweest met artistiek onderzoek en dit verder in hun artistieke praktijk willen ontwikkelen en implementeren. Het is een opleidingsoverstijgende module kunsten- breed (ook voor Visuele Communicatie en Architectuur) en tevens verbindende module tussen de opleidingen Fine Arts, Design en Education, waarmee wordt ingespeeld op de toekomstige samen- werking/fusering van de opleidingen. Tevens wordt er samengewerkt met iArts (als een van de Spectrum-projecten voor 2 de jaars) en staat deze open voor andere opleidingen, zowel binnen Zuyd als daarbuiten.

In deze onderzoeksmodule, die wordt aangeboden in periode 3 (februari – april, studiejaar 2022- 2023), staat de verbinding met de omgeving (in situ) centraal en in het bijzonder het ENCI-gebied. Dit bijzondere gebied vormt de basis voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten, en in het bijzonder walking e.a. sensory methods om complexe, gelaagde landschappen (zoals het ENCI- gebied) te verkennen, in kaart te brengen en op te reflecteren. Het ENCI-gebied wordt getekend door een jarenlang transformatieproces, dat, geworteld in de geschiedenis – de mergelafgraving en cement/klinkerproductie vanaf 1926 – het landschap drastisch veranderd heeft, maar paradoxaler- wijs ook bijzonder wetenschappelijk onderzoek en natuurontwikkeling heeft opgeleverd. Dat heeft er onder andere toe geleid dat hier de laatste Mosasaurus ‘Lars’ en een bijzondere vliegsoort ontdekt is, maar ook kunstenaars hebben de afgelopen jaar onderzoek gedaan in het gebied, zoals in het project ‘OVERGANGSZONE’. Nu de fabriek definitief is gesloten en het landschap tot nieuwe natuur is verklaard, ligt er een nieuwe uitdaging voor het gebied hoe dit verder te ontwikkelen. Vele partijen hebben zich reeds over het ENCI-gebied gebogen, niet zelden heeft dit paradoxale situaties aan het daglicht gebracht, en tot op de dag van vandaag spelen hierbij veel verschillende belangen een rol. Deze partijen en belangen zijn voor het onderzoek echter van belang, en kunnen als ‘externe opdrachtgever’ of publiek een belangrijke rol spelen.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van deze module om geen enkel politiek spoor te betreden, maar het gebied bottom-up vanuit haar initiële kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor worden wandel- en zintuigelijke methoden ingezet om dit complex gelaagde landschap vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, om het gebied in kaart te brengen, vragen te formuleren en het gebied te activeren in het transformatieproces naar de toekomst. Deze trans- formaties bestrijken de volgende gebieden: 1. Ontwikkeling en Onderzoek, 2. Industrie en Mens, en 3. Natuur en Ecologie. Er wordt gebruikt gemaakt van diverse soorten kennisproducties, waaronder ook embodied en local knowledge. Daarbij wordt met partijen samengewerkt, die zowel eerder onderzoek in het gebied hebben gepleegd, als bijzondere artistieke en/of etnografische methoden hebben ontwikkeld om dit soort gebieden en onderwerpen te onderzoeken.

Studenten krijgen onderzoekskaders en -methoden aangereikt en worden gestimuleerd om zelf methoden te ontwikkelen en zelf hun onderzoekstraject te ontwikkelen. Van meet af aan worden studenten uitgedaagd om zelf onderzoek te doen en werk te maken, hetgeen ook begeleid wordt door een aantal (gast)docenten. Daarnaast worden bijna-wekelijkse wandelende collegereeksen (ENCI-WALKS) verzorgd door verschillende gastdocenten en deskundigen (wetenschap/ kunst/ design/educatie en stakeholders), die het gebied vanuit bovengenoemde perspectieven belichten. Centraal staat een workshop op locatie georganiseerd door Miriam Sentler en Elena Khurtova, waar- bij zij de groeve, de grond, het mergel direct gebruiken als tactiel, sensorisch materiaal om mee te werken. Studenten nemen hieraan actief deel en werken samen.

Daarnaast formuleren studenten hun eigen onderzoeksvragen en houden een onderzoeks-logboek bij, dat wekelijks geëvalueerd wordt. Zowel een eigen als collectief logboek wordt van meet af aan ontwikkeld, in het proces meegenomen en begeleid, en dient als belangrijke reflexieve bron voor individueel en gezamenlijk onderzoek en werk. De studenten tonen voorts een collaboratieve houding binnen hun onderzoek en de bereidheid om hun onderzoeksresultaten te delen en te ontwikkelen tot een presentatie (relevant voor hun vakgebied), die de belichaming van hun onderzoek toont. Tenslotte werken de studenten aan een gezamenlijke publicatie, waarin hun bevindingen en resultaten worden getoond. Deze publicatie zal organisch bijgehouden worden op de website van ‘OVERGANGSZONE’, maar zal t.z.t. ook gebundeld worden in een papieren versie. Zo ontstaat er een ‘Living Archive’, waarmee we tevens de einddoelen van de module duidelijk willen maken. Studenten worden in het gehele proces begeleid door genoemde (gast)docenten en Krien Clevis. Eveneens worden er twee extra gastdocenten (Fine Arts, Design en Education) ingezet voor de onderwijsbegeleiding vanuit hun eigen afdeling. Krien Clevis is hoofdverantwoordelijke en hoofd- onderwijsbegeleider voor het gehele onderzoek in situ. Zij doceert en begeleidt wekelijks alle kandidaten. Het eigen onderzoek en ontwikkelde werk worden tijdens de beoordeling van Blok 3 gepresenteerd in de vorm van een soort workshop/publieksmoment, georganiseerd door de studenten.
Werkvormen
1. Werkcolleges, wandelend research en presentaties van het onderzoek: het organiseren van wekelijkse ENCI-WALKS over het onderwerp
2. Ontwikkelen van een eigen onderzoekstraject, dat voortkomt uit eigen vraagstelling, doen en maken
3. Reflectiegesprekken en persoonlijke onderwijsbegeleiding (ter plekke en online): Krien Clevis (Artistic Research, hoofdverantwoordelijke) e.a. Wekelijkse evaluatie onderzoekslogboek
4. Centrale workshop in het ENCI-gebied, waar studenten actief aan deelnemen
5. Presentatie van het eigen onderzoek en werk in een daarbij adequate vorm
6. Documentatie eigen onderzoekslogboek en op de website

Ad 1: Collegereeks/ENCI-WALKS waarbij het ENCI-gebied als basis dient voor nieuwe onderzoeks- methoden vanuit de kunsten, en in het bijzonder walking e.a. sensory methods om complexe, gelaagde landschappen (zoals het ENCI-gebied) te verkennen, in kaart te brengen en op te reflecteren. Met o.a: Froukje de Boer (kunstenaar, MA Cartographies of the Vanishing Now, Den Bosch), Prof.dr. Ernst Homburg, (emeritus hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek, Universiteit Maastricht), dr. John Jagt (paleontoloog), Aliki van der Kruijs, MA researcher/designer, dr. Joep Orbons (archeoloog kalkgroeves Z.-Limburg), Joep Vossebeld (curator/schrijver/kunstenaar), de Universiteit Maastricht, en Natuurmonumenten. Onder begeleiding van Martine de Rooij (onderzoeker/coach, etnografische methoden), dr. Marike Hoekstra (onderzoeker kunsteducatie), dr. Krien Clevis (kunstenaar/onderzoeker/curator) en met medewerking van het Lectoraat AOK (Maastricht Institute of Arts).

Ad 2:
Het zelf op pad en op zoek gaan, zelf actief onderzoek te doen en van meet af aan ook al meteen werk te ontwikkelen heeft hoogste prioriteit naast het aanbod van walks en workshops. Juist door zelf te doen en maken/uit te proberen/te experimenteren, wordt een actieve en reflexieve houding van meet af aan gecreëerd en draagt bij aan positieve ontwikkeling (individueel en groep).

Ad 3:
Onderwijs/Reflectiegesprekken docenten:
Martine de Rooij (onderzoeker/coach, etnografische methoden),
Dr. Marike Hoekstra (educatie/onderzoek),
Dr. Krien Clevis (hoofdverantwoordelijke ARS, interdisciplinair onderzoek).
Onderzoekslogboeken, zowel individueel als collectief worden wekelijks geëvalueerd. Elke maandag wordt voorafgaande aan de walk het collectief onderzoekslogboek geëvalueerd. Na de walks wordt met de studenten zowel in groesverband als individueel hun ervaringen besproken. Op de maan- dagen dat er geen walks plaatsvinden worden de studenten begeleid op de academie/atelier.

Ad. 4: Centrale Workshop o.l.v. Miriam Sentler (MA Artistic Research UVA) en Elena Khurtova (PD- kandidaat Artistic Research Rietveld Academie), waarbij de ENCI-groeve als materiaal om mee te werken centraal staat. Deze wordt ingeleid met een eendaagse teken/notatie-workshop o.l.v. Martine de Rooy, Marike Hoekstra en Krien Clevis. Studenten nemen actief deel aan deze workshop.

Ad 5: Tijdens de beoordeling van de module presenteren de studenten het eigen onderzoek en werk, dat zij tijdens de minor ontwikkeld hebben. De presentatie vindt in een adequate vorm plaats, die past bij de interesse en werkveld van de student (presentatie, performance, workshop, etc.).

Ad 6: De studenten dienen hun eigen onderzoekstraject goed te documenteren, door wekelijks een logboek bij te houden in woord en beeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een collectief onderzoeks- logboek, waarin gezamenlijke vraagstellingen staan en blijk geeft van een reflexieve groepsgeest. De onderzoeksresultaten en het gezamenlijke logboek worden gepubliceerd op de website.

N.B. de studenten volgen in principe praktisch elke week (8 weken) 1 à 2 walks van 1 of 2 verschillende gastdocenten (vastgesteld op 1 dag) = 3 u. + 1 u. voor- en 2 u. nabespreking (KC) = 6 u. per student/week. Voorts participeren de studenten drie dagen in de centrale workshop = max. 24 u/ periode. Tenslotte hebben de studenten onderwijsbegeleiding van Krien Clevis (aangevuld door de twee vaste gastdocenten) = 30 min. per student/week online, en 1 maandag in de week dat er geen walks plaatsvinden. Gedurende twee momenten, week 11 en 16, vinden presentaties van de studenten plaats, waar zij feedback op krijgen. Totale studentenuren = max. 14u/week. De minor is zo ingericht dat de studenten maximaal de tijd hebben om hun eigen onderzoek en werk te ontwikkelen en uit te voeren.
Programma 2022-2023
 De samenwerking met Natuurmonumenten is evident, aangezien zij vanaf februari 2023 het gebied beheren. Samenwerking blijft beperkt tot openstelling bij de walks van John Jagt (Natuurhistorisch Museum) en de Universiteit Maastricht en wordt gecombineerd met een korte introductie door Natuurmonumenten. Als tegenprestatie vraagt NM deelname van de studenten aan de jaarlijkse ‘Lammetjesdagen’ (maart).

Verder is het evident dat we deze onderzoeksmodule in samenwerking doen van het Lectoraat AOK en haar gedachtegoed over onderzoek uitdragen. Dat doen door in nauw overleg met hen te opereren en eventueel door docenten, actief in het lectoraat, in ons team op te nemen.

Tevens wil iArts graag samenwerken in het 2de jaar en de module aanbieden als een van hun SPECTRUM-projects. Dat zou kunnen inhouden dat de walks Engelstalig worden, indien hier buitenlandse studenten aan deelnemen.

Voorlopig programma 2022-2023 (O.V.)
1. Week 6: maandag 6 februari: thema 1: Ontwikkeling en Onderzoek. Introductie Artistiek Onderzoek in Situ en ENCI-walk: Martine de Rooij, Marike Hoekstra en Krien Clevis, met een introductie workshop walking e.a. sensory methods (van 12.00 tot max. 17.00 u.),
2. Week 7: maandag 13 februari: thema 2: Industrie en mens. Walk: Ernst Homburg en Froukje de Boer: 12.00-13.00 u. voorbespreking -> 13.00 u. aanvang walk
3. Week 8: maandag 20 februari: Carnavalsvakantie: vrije ruimte studenten (geen begeleiding)
4. Week 9: maandag 27 februari: thema 3: Natuur en Ecologie. Talk en walk: Ryan van den Born, 2 PhD-kandidaten en Aliki van der Kruijs: 12.00-13.00 u. bespreking -> 13.00 u. walk
5. Week 10: maandag 6 maart: vrije ruimte studenten en begeleiding (op maandag) -> gepaard met introworkshop onderzoeksmethoden zoals notatie, tekenen en observing/documenting door Martine de Rooij, Marike Hoekstra en Krien Clevis, opgevolgd met twee dagen Centrale Workshop o.l.v. Elena Khurtova en Miriam Sentler (tijdstip volgt).
6. Week 11: maandag 13 maart: John Jagt: 12.00-13.00 u. voorbespreking -> 13.00 u. walk
7. Week 12: maandag 20 maart: vrije ruimte studenten en begeleiding (op maandag)
8. Week 13: maandag 27 maart: walk: Joep Orbons en Joep Vossebeld: 12.00-13.00 u. voorbespreking -> 13.00 u. walk
9. Week 14: maandag 3 (of 10) april: walk: Natuur en ecologie, Universiteit Maastricht: 12.00- 13.00 u. voorbespreking -> 13.00 u. walk *
10. Week 15: maandag 10 (0f 3) april: vrije ruimte studenten en begeleiding (op maandag)
11. Week 16: nader te bepalen: Beoordeling: Studentenpresentatie: Eigen Onderzoeksvoorstel
* Afhankelijk van het weer, valt de workshop in week 14 of 15. ENCI-walkers worden later toe- gevoegd.
** De Walks vinden in principe het ENCI-gebied plaats en starten met een voorbespreking en eindigen met een nabespreking. Tijdstip van 12.00 – 17.00 u. (12.00 – 13.00 u. voorbespreking/ 13.00 – 17.00 u. walk incl. nabespreking). Alle walks starten vanaf het Chalet d’n Observant. M.u.v. van begeleiding op de academie. Sommige walks gaan gepaard met PowerPoints of filmvertoningen. Deze worden ook vertoond in het Chalet d’n Observant: https://www.chaletobservant.nl/route Zie voor de minor: https://overgangszone.nl/minor/ en voor eerder onderzoek in het ENCI-gebied: https://overgangszone.nl/

Aanmelding

De keuzemodule staat in de Dropboxomgeving van Fine Arts als die van de Maastricht Institute of Arts: brede minorenmap. Het betreft een opleidingsmodule en heeft geen eigen cursuscode. Het wordt dit studiejaar nog niet aangeboden als een officiële minor, maar kent wel de officiële EC’s. Het inschrijven hiervoor gaat dus als volgt:
1) schriftelijk (incl. motivatiebrief van max. 500 w.) bij Krien Clevis (en Monique Ellebrecht),
2) de student moet zich inschrijven op de cursuscode ‘Eigen Voorstel’ van KO3: Z-EV-ZM003-16 en ev. blok 4 (Extended minor): KO 4/blok 4 = cursuscode Z-EV-ZM004-16)
3) de student vraagt toestemming aan de examencommissie om de module te mogen volgen (formaliteit bij alle inschrijvingen via cursuscodes ‘Eigen Voorstel’).
4) een en ander dient ingevuld te worden in het Formulier Vrije Minor. Na het doorlopen en voltooien van deze drie stappen is een student correct ingeschreven voor deze module. Dit alles moet voltooid zijn vóór 14 november 2022, want dit is de deadline voor de vrije profileringsruimte van blok 3.

Contact: Krien Clevis: krien.clevis@zuyd.nl / 06-53938283

Bronnen

ENCI-terrein Maastricht : uitzonderlijk cultuurhistorisch belang | Nieuwsbericht | College van Rijksadviseurs​
Fabriekscomplex Eerste Nederlandse Cement Industrie te Maastricht - CRIMSON Historians and Urbanists (crimsonweb.org)
https://www.enci-gebied.nl/
https://overgangszone.nl/kunst-onderzoek/
https://overgangszone.nl/artistic-research-in-situ/


Voorafgaande en opvolgend de diverse ENCI-walks worden er relevante artikelen met studenten gedeeld.
Docenten verbonden aan deze module:
Marike Hoekstra
Marike Hoekstra is kunstenaar, docent en onderzoeker. Ze studeerde kunsteducatie en Russische letterkunde. Als onafhankelijk kunsteducator heeft ze ervaring met kunstprojecten, wetenschappelijk onderzoek en lesgeven in hoger onderwijs. Marike is in 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van kunstenaardocenten voor een democratische pedagogische praktijk. Voor haar promotieonderzoek maakte ze mede gebruik van artistieke onderzoeksmethodes. Sinds januari dit jaar is Marike hoofdredacteur van het vaktijdschrift Kunstzone. Als kunstenaar maakt ze tekeningen en installaties.

Marike Hoekstra - Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek (podcast)
Martine de Rooij
Martine de Rooij is antropoloog van de wetenschap. Ze behaalde een master aan de Universiteit van Amsterdam (2012) met een etnografisch onderzoek naar tijd en identiteit binnen een archeologische opgraving in Vlaardingen. De opgraving kwam internationaal in de belangstelling te staan vanwege een genetische match tussen het fossiel-DNA van een opgegraven skelet en het levende-DNA van een hedendaagse man uit Rotterdam. Deze Rotterdammer werd bestempeld als Oer-Vlaardinger. De Rooij onderzocht het maakproces van dit wonderbaarlijke personage. Eerder behaalde De Rooij een bachelor in de sociologie (UvA) en een propedeuse als docent beeldende kunst en vormgeving (Fontys). Ze werkte van 2010 tot 2016 bij de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2021 was ze verbonden aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK/ZUYD). Daarnaast doceerde ze artistieke onderzoeksvaardigheden aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD). Haar kennis ligt op het gebied van de etnografie, antropologisch veldwerk, zintuigen en notatie, en de kruisbestuiving van academische en artistieke methoden van onderzoek.
Krien Clevis
Krien Clevis is beeldend kunstenaar, curator en onderzoeker. In het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van de Faculty of the Arts Maastricht heeft zij het concept ‘OVERGANGSZONE’ (2016) ontwikkeld, een interdisciplinair onderzoeksproject waar kunstenaars samenwerken met stakeholders en betrokken partijen in het ENCI-gebied in Maastricht in transformatie. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek. Voor haar proefschrift LOCVS (2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ – met name in de kracht van verandering – en zij confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. In Rome deed zij jarenlang onderzoek naar de standpunten van historische beeldmakers op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat is uitgemond (januari – april 2022) in het project REVISITED Via Appia in samenwerking met archeologen, dataspecialisten en - ontwikkelaars en 3D-vormgevers in Museum het Valkhof (https://revisited-via-appia.nl/). Clevis is als docent Artistic Research betrokken bij het Maastricht Institute of Arts, in welke hoedanigheid ze de module Artistic Research in Situ heeft ontwikkeld. Zie verder: http://krienclevis.com/
Onderzoek van studenten:Bio ENCI-walker Module ARS 2022
Ernst Homburg
Ernst Homburg (1952) studeerde scheikunde in Amsterdam en promoveerde in de geschiedenis in Nijmegen. Van 2002 tot zijn pensioen in 2018 was hij hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek aan de Universiteit Maastricht. Van 2009 tot 2013 deed hij met studenten Cultuur-wetenschappen een onderzoeksproject over de Sint Pietersberg en de ENCI. Daarnaast was hij vanaf 2012 voorzitter van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, in welke hoedanigheid hij zich ook met de ENCI bezighield. 
Froukje de Boer
Froukje de Boer (1994) werkt als maker met gesloten systemen als structuren. Ze bouwt installaties waarin bevraagd wordt of materiaal op zichzelf kan staan. Met een achtergrond in theater-vormgeving behaalde ze in 2019 haar Bachelor in Fine Arts op de Kunstacademie te Maastricht. Momenteel studeert ze in Den Bosch – Master Institute of Visual Cultures. Hier volgt ze de opleiding Visual Arts and Post-Contemporary Practice.  
Eline Kersten
Eline Kersten (1994) studeerde in 2015 af van de Bachelor Fine Arts in Maastricht, en behaalde in 2017 een Master in Curating van Goldsmiths University in Londen. In haar artistieke praktijk navigeert Eline Kersten door verschillende voorstellingen van klimaatverandering. Welke ongelezen pagina’s van onze geschiedenis zullen voorgoed verdwijnen door smeltende gletsjers? Hoe verandert de taal die we aanwenden om een landschap te beschrijven, wanneer het landschap verandert? Samen met klimaatwetenschappers, historici en componisten zoekt zij manieren om met nieuwe ogen naar het landschap om ons heen te kijken. Door middel van films, prints en kunstenaarsboeken maakt zij deze verhalen over landschappen zichtbaar, en de wijze waarop ze historisch, ecologisch of politiek gekleurd zijn.  
Emile Hermans
Emile Hermans (1988) studeerde aan de Maastricht Institute of Arts (BA Fine Arts) en behaalde zijn Master aan LUCA School of Arts Brussels in 2017. Sinds 2018 is hij lid van Nowhere Collective, waar-mee hij samen events en tentoonstellingen organiseert. Emile was van 2016 tot 2021 deelnemer van ‘OVERGANGSZONE’, waarvoor hij de film Amplifications produceerde. (Amplificatie is een onderdeel van Jung’s methode van droominterpretatie waarbij gebruik wordt gemaakt van mythische, historische en culturele parallellen om materiaal te verhelderen, te versterken en, als het ware, het volume hoger zetten van materiaal dat mogelijk onduidelijk, ijl en moeilijk aan te raken is. De film kan worden gezien als een reconstructie van een droom waarin het werk van Carl Jung en Robert Garcet tot vuursteen werd verenigd in de alchemistische oven die de Eben-Ezer toren is)
John Jagt
John Jagt (1960) studeerde eerst Engelse taal- en letterkunde in Nijmegen, werkte daarna als vrijwilliger bij het Geologisch Bureau (Heerlen) en sinds 1991 als conservator paleontologie aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. In 2000 promoveerde hij op een proefschrift over alle stekelhuidigen in het Laat-Krijt en vroeg-Paleogeen en wat er met die dieren gebeurde over de Krijt/Paleogeen-grens heen. Hij werkt momenteel aan diverse fossielgroepen, vaak met buitenlandse collega’s, en in hoofdzaak afkomstig van de voormalige ENCI-groeve.
Mirjam Sentler
Miriam Sentler (1994) is beeldend kunstenaar en artistiek onderzoeker. Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam (MA Artistic Research, 2020) en de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht (BFA Fine Arts, 2016). In 2020 ontving ze de werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaanfonds. Sentler nam deel aan internationale tentoonstellingen, residenties en artistieke onderzoeksprojecten in o.a. Nederland, Italië, Duitsland, Schotland, Noorwegen en België.
Wouter Osterholt
Wouter Osterholt (1979) is een Nederlandse beeldend kunstenaar, werkzaam en woonachtig in Berlijn. Hij behaalde zijn Bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie in 2001 (Vrije Richting). Zijn werk is plaats- en contextgebonden en manifesteert zich vaak in de publieke ruimte, langs de breuklijnen en breekpunten van ons (politieke) landschap waar sociale onrechtvaardigheid, conflicten of problemen aan het licht komen. De projecten zijn zo opgezet dat ze als een seismograaf de spanningen in het sociale veld in kaart kunnen brengen. Osterholt was artists-in-residence onder meer bij V&A Londen (UK), Townhouse Gallery in Caïro (EG), het MAK Center in Los Angeles (US), Capacete in Rio de Janeiro (BR), IASKA in Perth (AUS), en bij PIST in Istanbul (TR). 
Aliki van der Kruijs
Aliki van der Kruijs (1984) is ontwerper en onderzoeker. Zij bevraagt en verbeeldt de relatie tussen mens, landschap, kleur en ruimte, met een sterke focus op het medium textiel. Na haar afstuderen aan het Sandberg Instituut in 2012 (MA Toegepaste Kunst bij de Dirty Art Department) begon zij haar eigen studio. Sindsdien heeft ze een rijke textuurdatabase opgebouwd van materiaal ontwikkeld vanuit haar grote interesse in het weer met zijn watercycli en atmosfeer en de verweringsprocessen op aarde. Aliki initieert vaak zelf onderzoeksprojecten en samenwerkingen, waarvan de resultaten in binnen- en buitenland getoond worden. In 2020-2021 was zij participant aan de Jan van Eyck Academie, een internationaal postacademisch instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie in Maastricht.

www.alikivanderkruijs.com | www.madebyrain.com | www.kadanskadans.com 
Joep Orbons
Joep Orbons (1964) is als geboren Maastrichtenaar opgegroeid met mergelgroeven en andere onder-grondse zaken in het Mergelland. Voor anderen zijn deze ondergrondse stelsels donker, koud en eng, maar voor hem voelt het als thuis komen in een zeer vertrouwde omgeving. Joep heeft Technische natuurkunde en archeologie gestudeerd, waarbij hij de ondergrondse ruimtes als archeologische onderzoeksobjecten benaderd heeft en daar technische onderzoekstechnieken op loslaat. Voor zijn werk is Orbons beroepsarcheoloog, gespecialiseerd in archeologische dataverzameling, analyse, verwerking en visualisatie. 
Joep Vossebeld
Joep Vossebeld (1989) is curator, schrijver en kunstenaar. Als curator is hij verbonden aan Odapark, een centrum voor hedendaagse kunst in een natuurgebied in Venray. Tussen 2016 en 2019 was hij als gastcurator werkzaam voor het Bonnefantenmuseum Maastricht. Samen met Paula van den Bosch ontwikkelde hij hier een tentoonstellingsmodel om de archieven van overleden kunstenaars te activeren, vanuit het idee ‘Postume Samenwerking’. In 2021 werkte hij samen met Fabian de Kloe aan de tentoonstelling ‘In Search of Sharawadgi: landscape works with Piet Oudolf & LOLA’ voor Museum SCHUNCK in Heerlen. Joep is werkzaam als docent aan Toneelacademie Maastricht en schrijver voor het cultureel maandblad Zuiderlucht. Tussen 2016 en 2020 was hij gids in de grottenstelsels van de Sint Pietersberg en als deelnemer verbonden aan ‘OVERGANGSZONE’.