• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Minor - Artistic Research in Situ

Artistic Research in Situ; het ENCI-gebied als basis voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten. Studiejaar 2021 – 2022, periode 3 (7 februari – 18 april, 10 weken)
Doel
Doel van deze interdisciplinaire minor is enerzijds het ontwikkelen van artistieke onderzoeks- methoden en -vaardigheden voor studenten die niet of nauwelijks hiermee in aanraking zijn geweest (verbredende minor), en anderzijds het verdiepen van artistiek onderzoek op locatie, voor studenten die dit verder in hun artistieke praktijk willen ontwikkelen en implementeren (verdiepend). In deze opleidingsoverstijgende onderzoeksminor staat de verbinding met de omgeving (in situ) centraal en in het bijzonder met het complex-gelaagde ENCI-gebied. Het is de bedoeling van deze minor om het gebied bottum-up vanuit haar initiële kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor worden wandel- en zintuigelijke methoden ingezet om dit complex-gelaagde landschap vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, om het gebied in kaart te brengen, vragen te formuleren en het gebied te activeren in het transformatieproces naar de toekomst. Deze transformaties bestrijken de volgende gebieden: 1. Ontwikkeling en Onderzoek, 2. Industrie en Mens, 3. Natuur en Ecologie. Daarbij wordt met partijen samengewerkt, die zowel eerder onderzoek in het gebied hebben gepleegd, als bijzondere artistieke en/of etnografische methoden hebben ontwikkeld om dit soort gebieden en onderwerpen te onderzoeken. Dit met de bedoeling dat studenten kennis nemen van en leren over het complexe-gelaagde ENCI-gebied, verschillende onderzoeksvaardigheden krijgen geleerd, hun eigen onderzoeksvragen kunnen formuleren en tenslotte hun eigen onderzoek ontwikkelen (relevant voor hun eigen vakgebied) binnen de hierboven genoemde aangereikte onderzoeksgebieden/kaders. Belangrijk is dat de studenten een collaboratieve houding hebben binnen hun onderzoek en de bereidheid tonen om hun onderzoeksresultaten te delen en uiteindelijk te ontwikkelen tot een presentatie en publicatie die de belichaming van hun onderzoek toont.
Inhoud
De minor Artistic Research in Situ (ARS) is een interdisciplinaire minor, die zowel verbredend als verdiepend is. Verbredend in de zin dat de minor openstaat voor studenten die artistiek onderzoek willen ontwikkelen als methode voor hun praktijk, en verdiepend voor die studenten die reeds in aanraking zijn geweest met artistiek onderzoek en dit verder in hun artistieke praktijk willen ontwikkelen en implementeren. Het is een opleidingsoverstijgende en tevens verbindende minor tussen de opleidingen Fine Arts, Design en Education, waarmee wordt ingespeeld op de toekomstige samenwerking/fusering van de opleidingen. De minor staat ook open voor andere opleidingen, zowel binnen Zuyd (zoals bijv. iArts), als daarbuiten.

In deze onderzoeksminor, die als pilot wordt aangeboden in periode 3 van studiejaar 2021-2022, staat de verbinding met de omgeving (in situ) centraal en in het bijzonder het ENCI-gebied. Dit bijzondere gebied vormt de basis voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten, en in het bijzonder walking e.a. sensory methods om complexe, gelaagde landschappen (zoals het ENCI- gebied) te verkennen, in kaart te brengen en op te reflecteren. Het ENCI-gebied wordt getekend door een jarenlang transformatieproces, dat, geworteld in de geschiedenis – de mergelafgraving en cement/klinkerproductie v.a. 1926 – het landschap drastisch veranderd heeft, maar paradoxalerwijs ook bijzonder wetenschappelijk onderzoek en natuurontwikkeling heeft opgeleverd. Dat heeft er o.a. toe geleid dat hier de laatste Mosasaurus ‘Lars’ en een bijzondere vliegsoort ontdekt is, maar ook kunstenaars hebben de afgelopen jaar onderzoek gedaan in het gebied (‘OVERGANGSZONE’). Nu de fabriek definitief is gesloten en het landschap tot nieuwe natuur is verklaard, ligt er een nieuwe uitdaging voor het gebied hoe het verder te ontwikkelen. Vele partijen hebben zich reeds over het ENCI-gebied gebogen, niet zelden heeft dit paradoxale situaties aan het daglicht gebracht, en tot op de dag van vandaag spelen veel belangen hierbij een rol.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van deze minor om geen enkel politiek spoor/kader te betreden, maar het gebied bottum-up vanuit haar initiële kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor worden wandel- en zintuigelijke methoden ingezet om dit complex-gelaagde landschap vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, om het gebied in kaart te brengen, vragen te formuleren en het gebied te activeren in het transformatieproces naar de toekomst. Deze trans- formaties bestrijken de volgende gebieden: 1. Ontwikkeling en Onderzoek, 2. Industrie en Mens, en 3. Natuur en Ecologie. Er wordt gebruikt gemaakt van diverse soorten kennisproducties, waaronder ook embodied en local knowledge. Daarbij wordt met partijen samengewerkt, die zowel eerder onderzoek in het gebied hebben gepleegd, als bijzondere artistieke en/of etnografische methoden hebben ontwikkeld om dit soort gebieden en onderwerpen te onderzoeken.

Studenten krijgen onderzoekskaders en -methoden aangereikt en worden gestimuleerd om zelf methoden te ontwikkelen en hun (onderzoeks)praktijk te verdiepen aan de hand van wekelijkse wandelende collegereeksen (ENCI-WALKS), verzorgd door verschillende gastdocenten en deskundigen (wetenschap/kunst/design/educatie en stakeholders), die het gebied vanuit boven- genoemde perspectieven belichten. Centraal staat een workshop op locatie georganiseerd door Miriam Sentler en Wouter Osterholt (Concrete Reefs), waarbij zij archeologische objecten opnieuw contextualiseren in dit industrieel veranderende landschap. Studenten nemen hieraan actief deel en werken samen. Daarnaast formuleren studenten hun eigen onderzoeksvragen en ontwikkelen hun eigen artistiek onderzoek, relevant voor hun eigen vakgebied, binnen de aangereikte kaders/thema’s. De studenten tonen een collaboratieve houding binnen hun onderzoek en de bereidheid om hun onderzoeksresultaten te delen en te ontwikkelen tot een presentatie (relevant voor hun vakgebied), die de belichaming van hun onderzoek toont. Daarnaast werken de studenten aan een gezamenlijke publicatie, waarin hun bevindingen en resultaten worden getoond. Deze publicatie zal organisch bijgehouden worden op de website van ‘OVERGANGSZONE’, maar zal t.z.t. ook gebundeld worden in een papieren versie. Zo ontstaat er een ‘Living Archive’, waarmee we tevens de einddoelen van de minor duidelijk willen maken. Studenten worden in het gehele proces begeleid door genoemde (gast)docenten en Krien Clevis. Afhankelijk van de aanmeldingen worden de twee gastdocenten (Design en Education) ingezet voor de onderwijsbegeleiding in hun eigen afdeling. Krien Clevis is hoofdverantwoordelijke en hoofdonderwijsbegeleider voor het gehele onderzoek in situ. Zij doceert en begeleidt wekelijks alle kandidaten. De eindresultaten worden tijdens de beoordelingen van Blok 3 gepresenteerd in de vorm van een soort workshop/publieksmoment, georganiseerd door de studenten.
Werkvormen
1. Werkcolleges, wandelend research en presentaties van het onderzoek: het organiseren van wekelijkse ENCI-WALKS over het onderwerp
2. Centrale workshop in het ENCI-gebied, waar studenten actief aan deelnemen
3. Reflectie-gesprekken en persoonlijke onderwijsbegeleiding: Krien Clevis (Artistic Research, hoofdverantwoordelijke) e.a.
4. Documentatie op de website en eigen logboek

Ad 1: Collegereeks/ENCI-WALKS waarbij het ENCI-gebied als basis dient voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten, en in het bijzonder walking e.a. sensory methods om complexe, gelaagde land- schappen (zoals het ENCI-gebied) te verkennen, in kaart te brengen en op te reflecteren. Met o.a: Froukje de Boer (kunstenaar, MA Cartographies of the Vanishing Now, Den Bosch), dr. Roy Erkens (bioloog, Universiteit Maastricht), Nigel Harle (ecologie en klimaatdeskundige), Emile Hermans (kunstenaar, Eben-Ezer deskundige, deelnemer ‘OVERGANGSZONE’), Prof.dr. Ernst Homburg, (emeritus hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek, Universiteit Maastricht), dr. John Jagt (paleontoloog), Eline Kersten (kunstenaar/curator, deelnemer ‘OVERGANGSZONE’), Aliki van der Kruijs, MA researcher/designer, Peter Mergelsberg (ENCI-gebied deskundige), dr. Joep Orbons (archeoloog kalkgroeves Z.-Limburg), dr. John Sloggett, (paleontoloog, Universiteit Maastricht) Joep Vossebeld (kunstenaar/curator, grottengids, deelnemer ‘OVERGANGSZONE’), en onder begeleiding van Martine de Rooij (onderzoeker/coach, design en etnografische methoden), dr. Marike Hoekstra (onderzoeker kunsteducatie), dr. Krien Clevis (kunstenaar/onderzoeker/curator) en met medewerking van dr. Ties van der Werff (Lectoraat AOK).

Ad. 2: Centrale Workshop o.l.v. Miriam Sentler (MA Artistic Research) en Wouter Osterholt (beeldend kunstenaar) m.b.t. hun onderzoeksproject Concrete Reefs, waarbij het ENCI-gebied als veranderend cultureel landschap centraal staat. Studenten nemen actief deel aan deze workshop.

Ad 3: Onderwijs/Reflectiegesprekken docenten: Martine de Rooij (onderzoeker/coach, design en etnografische methoden), Dr. Marike Hoekstra (educatie/onderzoek), Dr. Krien Clevis (hoofdverantwoordelijke ARS, interdisciplinair onderzoek).

N.B. de studenten volgen elke week (9 weken) 1 à 2 walks van 1 of 2 verschillende gastdocenten (vastgesteld op 1 dag) = 4 u. + 2 u. nabespreking (KC) = 6 u. per student/week. Voorts participeren de studenten 3 dagen in de centrale workshop = max. 24 u/minorperiode. Tenslotte hebben de studenten onderwijsbegeleiding van de 3 docenten = 2 u. per student/week. De laatste week (10) wordt ingevuld door eigen presentaties van de studenten, waar zij feedback op krijgen. Totale studentenuren = max. 14u/week. Ook hebben de studenten tijd nodig om hun eigen onderzoek te ontwikkelen.
Opzet weken
1. Week 6: maandag 7 februari: thema 1: Ontwikkeling en Onderzoek. Introductie Artistiek Onderzoek in Situ en ENCI-walk: Martine de Rooij, Marike Hoekstra en Krien Clevis, met een ontvangst door Peter Mergelsberg: 13.00 u. Chalet d’n Observant (tot max. 17.00 u.)
2. Week 7:  maandag 14 februari: thema 2: Industrie en mens. Walk: Ernst Homburg en Froukje de Boer: 13.00 u.
3. Week 8: maandag 21 februari: thema 3: Natuur en Ecologie. Talk en walk: Eline Kersten: 14.00 u. Chalet d’n Observant (incl. intro Peter Mergelsberg)
4. Week 9: maandag 28 februari: Carnavalsvakantie: vrije ruimte studenten (geen begeleiding)
5. Week 10: maandag 7 maart: walk: Emile Hermans: 13.00 u. Musée du Silex (Toren van Eben- Ezer): http://www.musee-du-silex.be/NL/infos.php
6. Week 11: maandag 14 maart: walk: John Jagt: 13.00 u. -> centrale workshop: 16, 17, 18 maart: Miriam Sentler en Wouter Osterholt (nadere informatie volgt) 
7. Week 12: maandag 21 maart: walk: Aliki van der Kruijs: 13.00 u. 
8. Week 13: maandag 28 maart: walk: Joep Orbons en Joep Vossebeld: 13.00 u.
9. Week 14: maandag 4 april: walk: Roy Erkens en John Sloggett: 13.00 u. 
10. Week 15: maandag 11 april: presentaties studenten
 * De Walks vinden in principe het ENCI-gebied plaats. Tijdstip van 13.00 – 17.00 u. Alle walks starten vanaf het Chalet d’n Observant. M.u.v. een aantal (3. Week 8: Nigel Harle: op de academie 12.15 u. en daarna ENCI, en 5. Week 10: Emile Hermans: op locatie Musée du Silex). Sommige walks gaan gepaard met PowerPoints of filmvertoningen. Deze worden ook vertoond in het Chalet d’n Observant: https://www.chaletobservant.nl/route

Daarnaast vinden er in het kader van de minor een aantal extra activiteiten plaats:
 - Museumbezoek MUSEUM HET VALKHOF, Nijmegen: interactieve tentoonstelling REVISITED, n.a.v. het fotografisch veldonderzoek van Krien Clevis aan de Via Appia in Rome: 23 maart https://www.museumhetvalkhof.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/revisited-via-appia/
 - Studentensymposium Artistic Research in Situ i.s.m. de UVA (MA-Artistic Research) en de Rietveld Academie, Amsterdam: UVA: 25 maart
 - Deelname aan tentoonstelling van Miriam Sentler en Wouter Osterholt, Nieuw Dakota, Amsterdam, ergens in juni

Zie voor eerder onderzoek in het ENCI-gebied: https://overgangszone.nl/

Aanmelding

Zie de website van Zuyd voor meer informatie. 
De pilotminor staat in de Dropboxomgeving van Fine Arts als die van de Maastricht Institute of Arts: brede minorenmap.

Contact: Krien Clevis: krien.clevis@zuyd.nl / 06-53938283
Docenten verbonden aan deze minor:
Marike Hoekstra
Marike Hoekstra is kunstenaar, docent en onderzoeker. Ze studeerde kunsteducatie en Russische letterkunde. Als onafhankelijk kunsteducator heeft ze ervaring met kunstprojecten, wetenschappelijk onderzoek en lesgeven in hoger onderwijs. Marike is in 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van kunstenaardocenten voor een democratische pedagogische praktijk. Voor haar promotieonderzoek maakte ze mede gebruik van artistieke onderzoeksmethodes. Sinds januari dit jaar is Marike hoofdredacteur van het vaktijdschrift Kunstzone. Als kunstenaar maakt ze tekeningen en installaties.

Marike Hoekstra - Kunstenaardocenten en democratische pedagogiek (podcast)
Martine de Rooij
Martine de Rooij is antropoloog van de wetenschap. Ze behaalde een master aan de Universiteit van Amsterdam (2012) met een etnografisch onderzoek naar tijd en identiteit binnen een archeologische opgraving in Vlaardingen. De opgraving kwam internationaal in de belangstelling te staan vanwege een genetische match tussen het fossiel-DNA van een opgegraven skelet en het levende-DNA van een hedendaagse man uit Rotterdam. Deze Rotterdammer werd bestempeld als Oer-Vlaardinger. De Rooij onderzocht het maakproces van dit wonderbaarlijke personage. Eerder behaalde De Rooij een bachelor in de sociologie (UvA) en een propedeuse als docent beeldende kunst en vormgeving (Fontys). Ze werkte van 2010 tot 2016 bij de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Van 2015 tot 2021 was ze verbonden aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK/ZUYD). Daarnaast doceerde ze artistieke onderzoeksvaardigheden aan de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD). Haar kennis ligt op het gebied van de etnografie, antropologisch veldwerk, zintuigen en notatie, en de kruisbestuiving van academische en artistieke methoden van onderzoek.
Krien Clevis
Krien Clevis is beeldend kunstenaar, curator en onderzoeker. In het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van de Faculty of the Arts Maastricht heeft zij het concept ‘OVERGANGSZONE’ (2016) ontwikkeld, een interdisciplinair onderzoeksproject waar kunstenaars samenwerken met stakeholders en betrokken partijen in het ENCI-gebied in Maastricht in transformatie. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek. Voor haar proefschrift LOCVS (2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ – met name in de kracht van verandering – en zij confronteerde dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. In Rome deed zij jarenlang onderzoek naar de standpunten van historische beeldmakers op Mijl V en VI van de Via Appia Antica, dat is uitgemond (januari – april 2022) in het project REVISITED Via Appia in samenwerking met archeologen, dataspecialisten en - ontwikkelaars en 3D-vormgevers in Museum het Valkhof (https://revisited-via-appia.nl/). Clevis is als docent Artistic Research betrokken bij het Maastricht Institute of Arts, in welke hoedanigheid ze de minor Artistic Research in Situ heeft ontwikkeld. Zie verder: http://krienclevis.com/
Onderzoek van studenten:Bio ENCI-walker Minor ARS 2022
Ernst Homburg
Ernst Homburg (1952) studeerde scheikunde in Amsterdam en promoveerde in de geschiedenis in Nijmegen. Van 2002 tot zijn pensioen in 2018 was hij hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek aan de Universiteit Maastricht. Van 2009 tot 2013 deed hij met studenten Cultuur-wetenschappen een onderzoeksproject over de Sint Pietersberg en de ENCI. Daarnaast was hij vanaf 2012 voorzitter van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, in welke hoedanigheid hij zich ook met de ENCI bezighield. 
Froukje de Boer
Froukje de Boer (1994) werkt als maker met gesloten systemen als structuren. Ze bouwt installaties waarin bevraagd wordt of materiaal op zichzelf kan staan. Met een achtergrond in theater-vormgeving behaalde ze in 2019 haar Bachelor in Fine Arts op de Kunstacademie te Maastricht. Momenteel studeert ze in Den Bosch – Master Institute of Visual Cultures. Hier volgt ze de opleiding Visual Arts and Post-Contemporary Practice.  
Eline Kersten
Eline Kersten (1994) studeerde in 2015 af van de Bachelor Fine Arts in Maastricht, en behaalde in 2017 een Master in Curating van Goldsmiths University in Londen. In haar artistieke praktijk navigeert Eline Kersten door verschillende voorstellingen van klimaatverandering. Welke ongelezen pagina’s van onze geschiedenis zullen voorgoed verdwijnen door smeltende gletsjers? Hoe verandert de taal die we aanwenden om een landschap te beschrijven, wanneer het landschap verandert? Samen met klimaatwetenschappers, historici en componisten zoekt zij manieren om met nieuwe ogen naar het landschap om ons heen te kijken. Door middel van films, prints en kunstenaarsboeken maakt zij deze verhalen over landschappen zichtbaar, en de wijze waarop ze historisch, ecologisch of politiek gekleurd zijn.  
Emile Hermans
Emile Hermans (1988) studeerde aan de Maastricht Institute of Arts (BA Fine Arts) en behaalde zijn Master aan LUCA School of Arts Brussels in 2017. Sinds 2018 is hij lid van Nowhere Collective, waar-mee hij samen events en tentoonstellingen organiseert. Emile was van 2016 tot 2021 deelnemer van ‘OVERGANGSZONE’, waarvoor hij de film Amplifications produceerde. (Amplificatie is een onderdeel van Jung’s methode van droominterpretatie waarbij gebruik wordt gemaakt van mythische, historische en culturele parallellen om materiaal te verhelderen, te versterken en, als het ware, het volume hoger zetten van materiaal dat mogelijk onduidelijk, ijl en moeilijk aan te raken is. De film kan worden gezien als een reconstructie van een droom waarin het werk van Carl Jung en Robert Garcet tot vuursteen werd verenigd in de alchemistische oven die de Eben-Ezer toren is)
John Jagt
John Jagt (1960) studeerde eerst Engelse taal- en letterkunde in Nijmegen, werkte daarna als vrijwilliger bij het Geologisch Bureau (Heerlen) en sinds 1991 als conservator paleontologie aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. In 2000 promoveerde hij op een proefschrift over alle stekelhuidigen in het Laat-Krijt en vroeg-Paleogeen en wat er met die dieren gebeurde over de Krijt/Paleogeen-grens heen. Hij werkt momenteel aan diverse fossielgroepen, vaak met buitenlandse collega’s, en in hoofdzaak afkomstig van de voormalige ENCI-groeve.
Mirjam Sentler
Miriam Sentler (1994) is beeldend kunstenaar en artistiek onderzoeker. Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam (MA Artistic Research, 2020) en de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht (BFA Fine Arts, 2016). In 2020 ontving ze de werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaanfonds. Sentler nam deel aan internationale tentoonstellingen, residenties en artistieke onderzoeksprojecten in o.a. Nederland, Italië, Duitsland, Schotland, Noorwegen en België.
Wouter Osterholt
Wouter Osterholt (1979) is een Nederlandse beeldend kunstenaar, werkzaam en woonachtig in Berlijn. Hij behaalde zijn Bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie in 2001 (Vrije Richting). Zijn werk is plaats- en contextgebonden en manifesteert zich vaak in de publieke ruimte, langs de breuklijnen en breekpunten van ons (politieke) landschap waar sociale onrechtvaardigheid, conflicten of problemen aan het licht komen. De projecten zijn zo opgezet dat ze als een seismograaf de spanningen in het sociale veld in kaart kunnen brengen. Osterholt was artists-in-residence onder meer bij V&A Londen (UK), Townhouse Gallery in Caïro (EG), het MAK Center in Los Angeles (US), Capacete in Rio de Janeiro (BR), IASKA in Perth (AUS), en bij PIST in Istanbul (TR). 
Aliki van der Kruijs
Aliki van der Kruijs (1984) is ontwerper en onderzoeker. Zij bevraagt en verbeeldt de relatie tussen mens, landschap, kleur en ruimte, met een sterke focus op het medium textiel. Na haar afstuderen aan het Sandberg Instituut in 2012 (MA Toegepaste Kunst bij de Dirty Art Department) begon zij haar eigen studio. Sindsdien heeft ze een rijke textuurdatabase opgebouwd van materiaal ontwikkeld vanuit haar grote interesse in het weer met zijn watercycli en atmosfeer en de verweringsprocessen op aarde. Aliki initieert vaak zelf onderzoeksprojecten en samenwerkingen, waarvan de resultaten in binnen- en buitenland getoond worden. In 2020-2021 was zij participant aan de Jan van Eyck Academie, een internationaal postacademisch instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie in Maastricht.

www.alikivanderkruijs.com | www.madebyrain.com | www.kadanskadans.com 
Joep Orbons
Joep Orbons (1964) is als geboren Maastrichtenaar opgegroeid met mergelgroeven en andere onder-grondse zaken in het Mergelland. Voor anderen zijn deze ondergrondse stelsels donker, koud en eng, maar voor hem voelt het als thuis komen in een zeer vertrouwde omgeving. Joep heeft Technische natuurkunde en archeologie gestudeerd, waarbij hij de ondergrondse ruimtes als archeologische onderzoeksobjecten benaderd heeft en daar technische onderzoekstechnieken op loslaat. Voor zijn werk is Orbons beroepsarcheoloog, gespecialiseerd in archeologische dataverzameling, analyse, verwerking en visualisatie. 
Joep Vossebeld
Joep Vossebeld (1989) is curator, schrijver en kunstenaar. Als curator is hij verbonden aan Odapark, een centrum voor hedendaagse kunst in een natuurgebied in Venray. Tussen 2016 en 2019 was hij als gastcurator werkzaam voor het Bonnefantenmuseum Maastricht. Samen met Paula van den Bosch ontwikkelde hij hier een tentoonstellingsmodel om de archieven van overleden kunstenaars te activeren, vanuit het idee ‘Postume Samenwerking’. In 2021 werkte hij samen met Fabian de Kloe aan de tentoonstelling ‘In Search of Sharawadgi: landscape works with Piet Oudolf & LOLA’ voor Museum SCHUNCK in Heerlen. Joep is werkzaam als docent aan Toneelacademie Maastricht en schrijver voor het cultureel maandblad Zuiderlucht. Tussen 2016 en 2020 was hij gids in de grottenstelsels van de Sint Pietersberg en als deelnemer verbonden aan ‘OVERGANGSZONE’.